Kandydaci na ławników poszukiwani przez sądy w Szczecinie

Kandydaci na ławników poszukiwani przez sądy w Szczecinie

Na nadchodzącą kadencję, która rozpoczyna się w styczniu, sądy rejonowe i okręgowe w Szczecinie pilnie poszukują jeszcze 102 ławników. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 listopada. Miesiąc po zakończeniu tego procesu, podczas sesji rady miasta, odbędą się wybory uzupełniające.

Ławnik pełni istotną rolę w orzekaniu w określonych rodzajach spraw z dziedzin prawa, takich jak prawo pracy czy prawo rodzinne, a także w wybranych kategoriach spraw karnych. W składzie sądu, ławnik jest przedstawicielem obywateli i ma za zadanie pomoc w wydawaniu wyroków dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu i wiedzy. Co ważne, ławnicy są niezależnymi osobami – to oznacza, że podczas orzekania nie podlegają żadnym naciskom czy zewnętrznym wpływom.

Jak stać się ławnikiem?

Aby móc ubiegać się o pozycję ławnika, trzeba spełniać kilka warunków. Należą do nich: posiadanie polskiego obywatelstwa, bycie zatrudnionym lub mieszkać w Szczecinie przez co najmniej rok, być w wieku od 30 do 70 lat oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie.

Kandydatów na stanowisko ławnika mogą zgłaszać prezesi sądów radom gmin, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, które są zarejestrowane zgodnie z prawem, z wyjątkiem partii politycznych. Kandydata może także zgłosić grupa przynajmniej pięćdziesięciu obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, którzy stale zamieszkują na terenie gminy przeprowadzającej wybór.

Kandydatury zgłasza się na specjalnej karcie zgłoszenia. Kandydat jest zobowiązany dołączyć do niej dokumenty datowane na dzień nie wcześniejszy niż 30 dni przed datą zgłoszenia. Proces zgłaszania kandydatów kończy się 6 listopada o godzinie 15:30.